ORTA EDİRNE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ

BİRLİK TÜZÜĞÜ

 

Birliğin Adı :

MADDE 1- Birliğin adı ; Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliğidir.

 

Birliğin Merkezi:

MADDE 2- Birliğin İdare Merkezi Uzunköprü’dür.

 

MADDE 3- Bu Tüzükte adı geçen Yönetim Birliği;

        Birliğin kısaltılmış adı OREKAB (ORTA EDİRNE KATI ATIK BİRLİĞİ) olarak anılacaktır.

 

Birliğin Yasal Dayanağı ve Niteliği: 

MADDE 4- Birlik 5393 Sayılı Belediye Kanunu,  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri kanunlarındaki yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere kurulan ve bu amaçları gerçekleştirmek için yürüttüğü faaliyetlerinde üyelerinin hak ve yetkilerine sahip, mahalli idare niteliğinde tüzel kişiliğe haiz bir kamu kuruluşudur.

 

Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi:

MADDE 5- Birliğin Faaliyetleri, Birliğe Üye Uzunköprü, Meriç, Kırcasalih, Küplü, Subaşı Belediyeleri ile Meriç ve Uzunköprü İlçe Özel İdareleri yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.

 

Birliğin Üyeleri: 

MADDE 6- Uzunköprü Belediyesi, Meriç Belediyesi, Kırcasalih Belediyesi, Küplü Belediyesi, Subaşı Belediyesi ile İl Özel İdaresi Birliğin üyeleridir.

 

Birliğin Amacı ve Üyelerce Birliğe Devredilen Görev ve Hizmetler:

MADDE 7- Birliğin amacı, birliği oluşturan mahalli idarelerin yapmakla görevli oldukları fakat maddi veya teknik imkânların yetersizliği nedeniyle tek başlarına yerine getiremedikleri çöplerin depolanması, değerlendirilmesi ve bertarafı için altyapı çalışmalarını yaparak bölgesel düzenli katı atık bertaraf tesisinin yapımı, katı atık bertarafı için geri kazanım, kompost, yakma, piroliz, gazifikasyon ve diğer tür tesisleri kurmak, tıbbi ve tehlikeli atıklar için tesis veya tesisleri kurmak, her türlü atıktan enerji elde etmek için gerekli tesisleri kurmak, onarım ve işletmesini yapmak veya yaptırmak ve bu tesisleri sürekli olarak çalışır vaziyette bulundurmak, vahşi depolamaların yarattığı halk ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen bu çevre sorununu gidermek, bu maksatla sağlanması mümkün iç ve dış kredilerden yurtdışı ve yurtiçi hibe fonlarından faydalanmak, bu amaç doğrultusunda her türlü eğitim faaliyetinde bulunmak, amaçlarını gerçekleştirmek üzere işletmeler kurmak, amaçları ile ilgili faaliyetlerini yürütmek üzere şirketler kurmak veya kurulu şirketlere ortak olmak, birliğin amacı gerektiriyor ve ticari faaliyet birliğin görev alanı içinde kalıyorsa ticari faaliyette bulunmak.

 

Birliğin Organları:

MADDE 8- Birliğin organları şunlardır.

a- Birlik Meclisi

b- Birlik Encümeni

c- Birlik Başkanı

 

Birlik Meclisinin Kuruluşu:

MADDE 9-  (1) Vali ve Belediye Başkanları birliğin doğal üyesidirler.

(2) Birlik Meclisi; 

a) Üye mahalli idare meclislerinin (Belediye Başkanlarının üyeliklerine ilave olarak) aşağıdaki nüfus oranlarına göre kendi üyeleri arasından seçecekleri üyelerden oluşur. Asil üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir.

Birlik meclisi:

a) Nüfusu          0 -   5.000’e kadar olan belediyelerden 1 üye, 

b) Nüfusu   5.001 - 10.000’e kadar olan belediyelerden 2 üye,

c) Nüfusu 10.001 - 15.000’e kadar olan belediyelerden 3 üye, 

d) Nüfusu 15.001 - 20.000’e kadar olan belediyelerden 4 üye,

e) Nüfusu 20.001 - 25.000’e kadar olan belediyelerden 5 üye,

f) Nüfusu 25.001 - 30.000’e kadar olan belediyelerden 6 üye,

g) Nüfusu 30.001 - 35.000’e kadar olan belediyelerden 7 üye,

h) Nüfusu 35.001 - 40.000’e kadar olan belediyelerden 8 üye 

i) Nüfusu 40.001 - 45.000’e kadar olan belediyelerden 9 üye,

j) Nüfusu 45.001 – 50.000’e kadar olan belediyelerden 10 üye,

k) Nüfusu 50.001’den fazla olan belediyelerden 11 üyeden oluşur. 

b) İl Özel İdaresi, Birliğin çalışma alanı ile sınırlanan Uzunköprü ve Meriç İlçelerinin İl Genel Meclisi üyeleri arasından, Birlik tüzüğünde yer alan “Asil üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir” hükmü gereği üyelerini Birlikte görev yapmak üzere seçer. 

(3) Birlik meclis üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçim dönemi ile sınırlıdır. Birlik meclisindeki asıl üyeliklerde boşalma olması halinde, Birlik Başkanı asil üyeliği boşalan belediyenin yedek üyelerini göreve çağırır. Çağrılacak yedek üye kalmadığı takdirde üye belediyenin meclisi, ilk toplantısında yedek üye seçimi yapar. Birlik meclisinin feshedilmesi durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar. Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği sona erenlerin birlik meclisi üyeliği de sona erer. Birlik meclisi üyeliği, üyeliğin düşmesini gerektiren bir sebeple sona erenler, bir sonraki dönemde birlik meclisi üyeliğine seçilemezler.

 

Mahalli İdare Birimlerinin Mecliste Temsil Edilmeleri:

MADDE 10- Birlik Meclisine üye mahalli idareler 9. Maddede belirtilen üye sayılarıyla mecliste temsil edilirler.

 

Birlik Meclisinin Görev ve Yetkileri:

MADDE 11- Birlik Meclisi, Birliğin genel karar organıdır.

Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yatırım plânı, çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Borçlanmaya karar vermek.

d) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.

e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

f) Şartlı bağışları kabul etmek.

g) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.

h) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.

i) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.

j) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.

k) Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek.

l) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

m) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

n) Yıllık faaliyet raporunu görüşerek kabul veya reddetmek.

 

Birlik Başkanlık Divanı:

MADDE 12- Birlik Meclisi, birliğin kuruluşundan ve mahalli idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından itibaren otuz gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahallin mülki idare amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Meclis en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl içinde görev yapmak üzere üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile katip üyeleri seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapar. Meclis Başkanlık Divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. Birlik Meclisine Birlik Başkanı, bulunmaması durumunda Meclis Birinci Başkan Vekili, onunda bulunmaması durumunda ikinci Başkan Vekili başkanlık eder. Ancak, yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı Meclis Başkan Vekilinin başkanlığında yapılır.

Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Meclis Başkanı Meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

 

Meclis Toplantı ve Karar Nisabı:

MADDE 13- Birlik meclisi her yıl Nisan, Ekim aylarında olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis başkan ve meclis üyelerinin üçte birinin veya üye mahalli idare meclislerinin talebi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. 

Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.

 

Birlik Meclis Kararlarının Kesinleşmesi:

MADDE 14- Birlik Meclisince alınan kararlar Birlik Başkanına gönderilir. Birlik Başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de birlik meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir.

Birlik başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir. Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur.

 

Birlik Meclis Kararlarının Yürürlüğe Girmesi:

MADDE 15- Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. 

 

İhtisas Komisyonları:

MADDE 16- Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

 

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ

 

Birlik Encümeninin Oluşumu: 

MADDE 17- Birlik encümeni, birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 5 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir. Görev süresi dolmadan encümen üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerine yenisi seçilir.

Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendirmesi durumunda birlik müdürü veya görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür.

Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümeni dönem başına kadar görev yapar. Birlik meclisi üyeliği sona erenlerin encümen üyeliği de sona erer. 

 

Birlik Encümeninin Görev ve Yetkileri:

MADDE 18- Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.

b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararı almak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) İki bin Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.

g)Taşınmaz alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.

h) Birlik ve birliğe bağlı kurum ve işletmelerce yapılacak hizmetlere karşılık alınacak ücret tarifelerini Meclise teklif etmek.

ı)İvazsız bağış kabul etmek.

j)Gelecek yıllara sari taahhütleri karara bağlamak

k) Birlikçe master plan ve fizibilite çalışmaları çerçevesinde yapılması gereken altyapı inşaat işleri için gerekli projeleri hazırlatmak, bu işlerin yapılması veya yaptırılması için gerekli çalışmaları yapmak, ihalesi gereken işlerin ihalesini yapmak.

 

Birlik Encümen Toplantıları ve Karar Nisabı:

MADDE 19- Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

Encümenin gündemi Başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülmez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Encümene havale edilen konular bir ay içinde karara bağlanır. 

 

BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

 

Birlik Başkanı:

MADDE 20- Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanı da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere seçilir.

İlk turda adaylardan toplantıya katılanların çoğunluğunun oyunu alan çıkmazsa ikinci tur oylama yapılır. İkinci turda en çok oy alan aday seçilmiş sayılır.

Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

 

Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri:

MADDE 21- Birlik Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.

c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek. 

d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.

e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartı ile sözleşme yapmak.

h) Birlik Meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.

i) Birlik Meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.

j) Birlik personelini atamak.

k) Birliği denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun Belediye Başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

 

BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLİLERİ

Teşkilat:

MADDE 22- Birlik teşkilatı, birlik müdürünün yönetimi altında, yazı işleri, mali hizmetler birimi ve teknik işler biriminden oluşur.

Birlik Personeli:

MADDE 23- Birlik müdürünü, birim amirlerini ve diğer personeli Birlik Başkanı atar. Ancak birlik müdürü ve birim amirlerinin atamaları hakkında Meclise bilgi verir.

Birlik, Belediye Kanununun Belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine Birlik personelinin atama, yükselme, haklar, ödevler, kadro, unvan, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı D.M.K. ile ilgili yönetmelikler, Bakanlık Kurulunca belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında yönetmelik ve kamu kurum ve kuruluşlarının daimi kadrolarına ilk defa işçi olarak atanacaklar hakkında sınav yönetmeliği hükümlerine tabidir. 

 

Birlik Müdürünün Atanması Görev ve Yetkileri:

MADDE 24- Birlik Müdürü, 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş, belediyelerde, diğer kamu veya özel sektör kuruluşlarında yöneticilik yapmış kişiler arasından, Birlik Başkanınca atanır ve Birlik Meclisinin ilk toplantısında Meclisin bilgisine sunulur.

Birlik Müdürü, Birliğe ait hizmetleri Başkanın direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar. Birlik personelinin atanması için, Başkana teklifte bulunur. Birlik personelinin ilk derece amiridir. Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne devrettiğini bir yönerge ile belirler.

 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması:

MADDE 25- Birlik gerektiği hallerde sözleşmeli personel çalıştırabilir. Sözleşmeli personel çalıştırılmasında 14.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 05.11.1980 tarih ve 2333 sayılı Sürekli Kamu Görevlilerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanun,08.06.1949 tarih ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Ek 1101 sayılı Kanun, 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümleri uygulanır. Birlik personelinin birinci disiplin amiri Birlik Müdürü, ikinci amiri Birlik Başkanıdır.

 

İşçiler:

MADDE 26- Birlik idaresi ve bağlı kuruluşlarında işin niteliği ve yürütülmesi bakımından bedenen yapılması gereken hizmetler işçiler eli ile yürütülür. Daimi işçi kadrolarının ihdası, değiştirilmesi ve kaldırılması işlemleri Birlik Meclisinin kararı ile tamamlanır. Gündelikleri ilgili masraf biriminden ödenmek üzere Meclis tarafından belirlenen çalışma esasları dâhilinde mevsimlik işçiler çalıştırılır.

 

MALİ HÜKÜMLER

 

Birliğin Gelirleri:

MADDE 27- Birliğin gelirleri şunlardır

a) Birliğin üyesi mahalli idareler, bütçelerinden bir önceki yıl bütçe kesin hesapları esas alınarak gelirleri toplamı üzerinden en az %06 (binde altı) oranında ortaklık payı öderler. Birliğe sonradan katılacak üyeler katıldıkları yıl bütçelerinden aynı esaslara göre ortaklık payı öderler. 

b) Üye mahalli idareler, Birlik tarafından yapılacak ve yapılan hizmet ve tesislerin yatırım maliyeti, işletme gideri ve diğer giderlerine, faydalandıkları hizmet ve tesis ile sınırlı olarak katılırlar. Proje bazında katılım payları, proje tutarının projenin kapsadığı yerel yönetimlerin nüfusuna oranlanması ile belirlenir.

c) Genel, katma ve özel bütçelerden yapılacak yardımlar.

ç) İç ve dış kredi kuruluşlarından alınacak krediler, yurt içi ve yurt dışı hibe fonlar.

d) Birliğin hizmetlerinden yararlanacak kişi ve tesis yahut taşınmaz mal sahiplerinden alınacak yatırımlara katılma payı ( Bu paylar altyapı yatırımlarına katkı olarak alınır.) 

e) Birlik hizmetlerinden yararlanacaklardan işletme safhasında alınacak ücretler, sağlanacak gelirler.

f) Bağışlar ve gelirler.

g) Birlik karar organlarının aldıkları kararlara aykırı hareket eden veya mal varlığına ve hizmetlerine zarar verenlerden alınacak ceza gelirleri ve hasar karşılıkları.

h) Ortak olduğu şirket ve işletme gelirleri.

i)Çeşitli gelirler.

j) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.

k) Taşınır ve taşınmaz mallarını kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinde elde edilecek gelirler.

l) Faiz gelirleri.

 

Birliğin Giderleri:

MADDE 28- Birliğin giderleri şunlardır:

a) Kanunlar ve bu tüzükte birliğe verilen görev ve hizmetleri karşılamak için yapılan harcamalar.

b) Birlik idaresinin yönetim giderleri (gerektiği ölçüde mülk olarak veya kiralı, kirasız bina temini, döşenmesi için demirbaş alımı, sigorta ettirilmesi, telefon, faks gibi haberleşme giderleri, hizmet araç veya araçları giderleri) 

c) Birlik personel giderleri ( memur, sözleşmeli işçi,vs.)

d) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.

e)  Alınacak iç ve dış kredi borç ve faiz giderlerinin gerektirdiği ödemeler

f) Birlik Meclisince tespit edilecek esas ve sınırlar içinde yapılacak temsil, tören ve ağırlama giderleri

g)Birliğin amacı doğrultusunda yapacağı yatırım harcamaları.

h)Katılacağı ortaklıklara katılma payı.

i)İşletme giderleri.

j) Eğitim giderleri.

k) Tanıtım giderleri.

l)Özel Kanun ilan ve sözleşmeye dayalı harcamalar.

m) Faiz giderleri.

n)Çeşitli giderler.

 

Üyelerin Birliğin Kuruluş Faaliyet Giderlerine Katılım Payları:

MADDE 29- Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılım payları;

1)  Birlik Üyeleri her yıl bütçelerinin (binde altı)  % 06 sını birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak birliğe öderler. Üye mahalli idarelerin birliğe ödemeleri gereken katılma payları (üyelik aidatı), bu idarelerin en son kesinleşmiş gelir bütçeleri esas alınarak tespit edilir ve birliğin talebi üzerine en geç Mayıs ayı sonuna kadar ödenir.

2) Üye Mahalli İdareler, birlik tarafından yapılacak olan, yapılan hizmet ve tesislerin yatırım maliyeti, işletme gideri ve diğer giderlerine, faydalandıkları hizmet ve tesis ile sınırlı olarak katılırlar. Katılım payları, proje bazında proje tutarının projenin kapsadığı yerel yönetimlerin nüsufuna oranlanmasıyla belirlenir.   

 

 

Birlik Bütçesi: 

MADDE 30- Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri, birlik gelirinin toplanmasına, harcanmasına ve hizmetlerin yapılmasına izin veren bir meclis kararıdır.

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. 

Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur. 

Birlik meclisi, birlik bütçesini her yılın Ekim ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

 

Birlik Bütçesinin Kesinleşmesi ve Yürürlüğe Girmesi: 

MADDE 31- Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 14. ve 15. maddelerindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

Harcama Yetkilisi:

MADDE 32- Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik müdürüne devredebilir. 

 

Birlik Gelirlerinin Tahsili:

MADDE 33- Birlik gelirlerinin tahsilinde Belediye bütçe ve muhasebe işlemlerine uygun usuller uygulanır.

 

Kesin Hesap:

MADDE 34- Her yıl bütçenin hesabı bir yıl sonraki meclisin nisan ayı toplantısında görüşülüp karara bağlanır.

 

Birliğin Tutacağı Defter ve Kayıtlar:

MADDE 35- Birlik bünyesinde;

--Üye kayıt defteri

--Gelen-giden evrak defteri

--Gelir-gider defteri

--Meclis ve Encümen karar defterleri gibi ana defterlerin yanında ayrıca bütçe ve muhasebe işlemlerinin gerektirdiği modern işletmecilik sistemleri ve belediyelerce tutulan defterlerin benzerleri de tutulur. Birlik paraları Belediye ve İl Özel İdareleri mevzuatı için kabul edilmiş Milli bankaların birinde açılacak hesapta bulundurulur. Birlik giderleri bu paradan Devlet harcama belgeleri yönetmeliğinde belirtilen düzenlenerek yapılır. Birlik kuracağı şirketlerin hesapları Birlik Encümeninin bilgisi altında şirket yönetimince açıklanacak banka hesaplarında yürütülür.

 

Birliğin Alım, Satım, İhale ve Hesap İşleri:

MADDE 36- Birlik, doğrudan doğruya yaptığı işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir. 

 

Mali Yardım:

MADDE 37- Birliğin, ana tüzüğünde yazılı amaçlarını gerçekleştirmek ve teşvik için Devlet ve Mahalli İdareler tarafından birliğe her türlü yardım yapılabilir.

 

Üye Mahalli İdarelerin ve Vatandaşların Birlik Hizmetlerinden Faydalanma Usulleri:

MADDE 38-Üye Mahalli İdareler Birlik Hizmetlerinden katılım payları oranlarında faydalanırlar.

 

Yönetmelik Yapılması:

MADDE 39- Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, birlik meclisi tarafından kabul edilir ve 14. ve 15. Maddelerindeki esas ve usullere göre kesinleşir.

 

Birliğe Katılma:

MADDE 40- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimleri kendi meclislerinde alınacak katılma kararının, birlik meclisince kabulü ve  İl Valisinin onayı ile katılım gerçekleşmiş olur. 

 

Birlikten Çıkma:

MADDE 41- Birliğe üye mahalli idareler gerekçeleri ile birlikten çıkma isteğini belirttikleri takvim yılı içinde ve önceki yıllara ait katılma paylarını ve varsa daha sonraki yıllara sari kesinleşmiş taahhütleri tam olarak ve defaten ödemeleri şartı ile genel karar organlarından alacakları kararların Birlik Meclisince kabulü ile üyelikten çıkabilirler. Üye mahalli idarelerden herhangi birisi bu tüzük ile tespit ve tayin edilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde hakkında gerek idari gerek adli mercilerde gerekli takipler devam ettirilmek kaydı ile birlik üyeliğinden çıkabilirler. Üye mahalli idareler, ana tüzük ile tespit ve tayin edilen yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde, yazılı uyarıdan sonra ilk olağan birlik meclisi toplantısında alınacak karar ve ana tüzüğün tasdike yetkili makamın onayı ile birlikten çıkabilir.

 

Birliğin Tasfiyesi: 

MADDE 42- Birlik üstlendiği hizmetleri tamamlayamaz ya da yapamaz hale gelirse veya hizmet konuları sona ererse, birlik üyelerinden en az üçte birinin teklifi ve birlik meclis üyelerinin en az üçte ikisinin kabulü ile birlik feshi edilir. Fesih, birliğin tüm taahhütlerini yerine getirmesi koşulu ile kuruluşunu onaylayan makamın onayı ile fesih işlemi tamamlanır. Fesih kararı verilmesi halinde birliğin tasfiyesi mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisince yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye mahalli idare birimlerinin birlik mal varlığına katılma payları dikkate alınarak tespit edilir ve bu üyeler arasında dağıtılır. Birlik başkanı, meclis ve encümen üyeleri, birlik müdürü ile memur ve işçilerin görevi sona erer. Anca birlik personeli birlik hudutları içerindeki mahalli idarelerin boş kadrolarına öncelikle atanır. 

 

Birlik Tüzüğünün Yürürlüğe Girmesi ve Değiştirilmesi:

MADDE 43- Anayasa, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri dikkate alınarak hazırlanmış bu birlik tüzüğü, birliğe dahil kurucu üyelerin yetkili makam ve kurulların verdiği yetkiye dayalı olarak temsilcilerinin imzalaması ve birliği kuracak mahalli idarelerin meclislerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edildikten sonra, kurucular aynı İle bağlı mahalli idareler ise İl Valisi onayı ile kesinleşir. Birlik tüzüğünün değiştirilmesi ise, birlik meclisince değişiklik üçte iki çoğunlukla kabul edildikten sonra İl Valisinin onayı ile yapılır. Kesinleşen tüzük, hizmet alanında yayınlanan gazete ve benzeri yayın organları aracılığı ile ve ayrıca alışılmış usuller ile yerel halka duyurulur.

 

Yürütme:

MADDE 44- Bu tüzük hükümleri Birlik Başkanı ve Birlik Encümen Başkanı tarafından yürütülür.

 

ORTA EDİRNE KATI ATIK BİRLİĞİ MECLİSİ 

Av.ENİS İŞBİLEN Nihat YÖRÜK Suat KARAKAŞ Salih DERİN 
Birlik Başkanı Üye Üye Üye
       
Hasan ÇATALKAYA Ali İhsan SARI Osman AKGÜN Zeliha TOKATLI
Üye Üye Üye Üye
       
Hasan SOMER Ethem SEREZ Muammer BARIŞ Kenan AKAN
Üye Üye Üye Üye
       
       
       
     
  …./…/….  
       
  Dursun Ali ŞAHİN  
  Edirne Valisi  

   

İletişim

Tel: +90 284 513 11 43-1047 (Dahili)

E-mail: uzunkopru@orekab.org

Adres: Cumhuriyet Mah. 19 Mayıs Cad. No:160 Atatürk Kültür Merkezi Orekab UZUNKÖPRÜ/EDİRNE

Birlik Üyeleri

uzunkopru bel tr logo meric belediyesi logo kircasalih logo kuplu belediyesi logo subasi belediyesi logo ozelidarelogo