ORTA EDİRNE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASININ İŞLETİLMESİ VE OLUŞAN METAN GAZINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLMESİ 25 YILLIĞINA SINIRLI AYNİ HAK TESİS EDİLMESİ İLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

1. İHALENİN KONUSU, İŞİN NİTELİĞİ : Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliği’ne ait Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesislerinin ilgili yönetmelik ve Şartname hükümlerine göre işletilerek oluşan metan gazının kısmen veya tamamından elektrik üretilmesi işleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 a. maddesine göre kapalı teklif usulü 25 (yirmi beş) yıllığına sınırlı ayni hak tesis edilmesi ile kiraya verilmesi işi ihale edilecektir.
2. İŞİN YERİ: Edirne ili, Uzunköprü ilçe, Kavak Mah. Malkoç köyü yolu 5. km 320 ada 18 parsel ve 320 ada 21 parsel nolu alan üzerinde yapılacaktır.
3. İŞİN TAHMİNİ BEDELİ : İdare tarafından bu iş için tahmin edilen 25 yıllık toplam muhammen bedel KDV hariç 900,000,00 TL (DokuzYüzBinTürkLirası)’dir. İstekliler, işin İdare tarafından tahmin edilen bedelinin % 3’ü oranında 27.000,00 TL (YirmiYediBinTürkLirası) geçici teminat vereceklerdir.

4. İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN: 04.03.2021 Perşembe günü saat 11:00’da CUMHURİYET MAHALLESİ 19 MAYIS CADDESİ NO:160 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ Meclis Toplantı Salonu Uzunköprü/EDİRNE

5. ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale Şartnameleri ORTA EDİRNE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ ZİRAAT BANKASI TR26 0001 0001 0749 2712 9350 01 IBAN NOLU HESABINA İhale dokümanı satış bedeli (KDV dâhil) 1.000,00 TL yatırılarak alınacak dekontun aslının ibrazı karşılığında ihale dokümanı 04.03.2021 Perşembe günü saat 11:00’a kadar Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:160 Atatürk Kültür Merkezi OREKAB Uzunköprü/Edirne adresinden temin edilebilir veya ihale dokümanı satış bedelinin yukarıda yazılı banka hesabına yatırılarak makbuzun idarenin resmi e-posta adresine gönderilesi halinde e-posta yoluyla temin edilebilir. E-posta yoluyla ihale dosyasını temin eden istekliler ihale gün ve saatine kadar “İhale Dokümanı Alındı Belgesi” ni İdareden temin ederek teklif dosyasına koymak zorundadır.

İrtibat Numarası: 0284 513 11 43 – Dahili 1067

6. İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

6.1 Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek Kişiler için),

6.2 Kanuni ikametgâhı olması (Gerçek Kişiler için),

6.3 Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve fax numarası ile elektronik posta adresi,

6.4 İhale dokümanı satın alındığına veya ihale dokümanın görülüp incelendiğine dair idarece verilmiş belge,

6.5 Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi verilmesi;

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Sicili’ne kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 6.5 a ve 6.5 b’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

6.6 Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 6.5 a ve 6.5 b’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

6.7 İmza sirkülerini verilmesi;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Tük Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanması gerekir),

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 6.7 (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir)

6.8 Şartnamede belirtilen Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 15.04.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

6.9 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

6.10 İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık sözleşmesi vermesi,

6.11 İhale dosya bedelinin ödendiğini gösterir makbuz,

6.12

a) Vergi Dairesi’ne vergi borcu olmadığına dair belge

b) Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim borcu olmadığına dair belge

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri 6.12 (a) ve (b) fıkralarındaki belgeleri temin edecektir,

6.13 İsteklinin İdari Şartname ve Teknik Şartname’de özellikleri belirtilen Saha araçlarını (ekskavatör, atık kompaktörü, dozer, damperli kamyon, ambalaj atıkları toplama araçları), kompost ekipmanlarını (dal budak öğütücü, yığın karıştırma makinası ve elek makinası) ve laboratuvar cihazlarını (teknik şartnamede detaylı nitelikleri belirtilen icp-oes cihazı, granül sertlik cihazı -kuvvet ölçüm cihazı, distilasyon ünitesi, etüv, kül fırını vs.) 60 gün içerisinde tesiste bulunduracağına dair taahhütname.

7.  Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

8. Şekli ve içeriği ihale dosyasında verilen örneğe uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu verilecektir.

9. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN TEKLİF DOSYALARINI TESLİM EDECEĞİ YER, TARİH VE SAATİ

İstekliler teklif dosyalarını 04.03.2021 Perşembe günü saat 11:00 kadar Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:160 Atatürk Kültür Merkezi OREKAB Uzunköprü/Edirne adresinde yetkili personele elden veya posta ile teslim edecektir. Saat 11:00 son teklif verme saatidir. Son teklif verme saatinden sonra teklifler kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.

10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2886 Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

İletişim

Tel: +90 284 513 11 43-1047 (Dahili)

E-mail: uzunkopru@orekab.org

Adres: Cumhuriyet Mah. 19 Mayıs Cad. No:160 Atatürk Kültür Merkezi Orekab UZUNKÖPRÜ/EDİRNE

Birlik Üyeleri

uzunkopru bel tr logo meric belediyesi logo kircasalih logo kuplu belediyesi logo subasi belediyesi logo ozelidarelogo